Bình phun thuốc trừ sâu bằng điện 20ES trắng
-13%
Bình phun thuốc trừ sâu bằng điện tốt nhất 16N trắng
-15%
Gọi
Chỉ đường